Nolikums “NODOKĻU RISKU VADĪBAS POLITIKA”

Saturs:

Ko nosaka tiesību akti;

Vispārīgie noteikumi;

Saimnieciskās darbības jomas un procesi;

Uzņēmumā veiktās darbības ar nodokļu riskiem saistīto darbību apzināšana;

Nodokļu riski;

Kontroles pasākumi;

Par kontroles pasākumu izpildi atbildīgās personas;

Nodokļu riska vadība;

DARĪJUMA RISKI:

Darījuma partnera identifikācija;

Darījuma partnera darījumu novērtēšana;

Darījuma apstākļu novērtēšana;

DARBĪBAS RISKI:

Darījumu partnera publiskā informācija VID datu bāzēs;

PVN;

UIN;

ATBILSTĪBAS RISKI:

Nodokļu deklarācijas un nodokļa nomaksa;

PVN;

UIN;

Nodokļu riska apzināšanās starp darījumu partneriem un atbildība;

GRĀMATVEDĪBAS RISKI:

Dokumentu pieprasīšana darījumu partnerim;

PVN rēķins un tā saturs;

Pavadzīmes;

Attaisnojuma dokumenti, kas pierāda darījumu;

Gada pārskatā iekļautās informācijas novērtēšana;

Informācija VID publiskajos reģistros;

Darījumu partnera publiskā informācija citos informācijas avotos;

Darījumu partnera publiskā informācija masu medijos un sociālajos tīklos;

Darījumu partnera apstiprinājuma anketa.


Metodikas cena:  

- EUR 180.00 + PVN